מבצעים מיוחדים:
מגוון הטבות מיוחדות על מערכות גיבוי מתקדמות לעסקים

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר Mybackup.co.il

בין:
מפעילי אתר Mybackup.co.il  ו/או מי מטעמם (להלן: "החברה")    מצד אחד;

לבין:
שוכר השירות (להלן: "הלקוח") מצד שני;

הואיל והחברה עוסקת, בין היתר, באחסון (Hosting) של אתרי אינטרנט, שירותי גיבוי מחשבים בשרתים ייועדים (להלן: "השירותים");

והואיל וברצון הלקוח לרכוש מהחברה שירותי גיבוי או אחסון המסופקת על ידי החברה (להלן: "המערכת" ו- "השירותים");

אזי הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

מבוא

השימוש במערכת וקבלת השירותים כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן, ובעצם הצטרפות הלקוח לשירותי החברה, ועם קבלת השירותים הלקוח מסכים לתנאי השימוש. יובהר כי תנאי השימוש נועדו לוודא שימוש נאות של הלקוח בשירותים אותם תעניק החברה ללקוח, ובכלל זה שימוש נאות ברשת האינטרנט כלפי המשתמשים.

האמור בתנאי שימוש אלו מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר אולם הוא מתייחס לשני המינים, לרבים וכן לתאגידים וגופים משפטיים אחרים בצורה שווה.

בעצם שימושך בשירותים הנך מצהיר ומתחייב שגילך הוא למעלה מ- 18 שנים ושיש לך כשרות משפטית מלאה להשלמת פעולה חוזית כזו ללא כל צורך באישורים או הסכמות נוספים.

השירותים

החברה מעמידה לרשות הלקוח שירותי אינטרנט ו\או שירותי אחסון וגיבוי המסופקת על ידי החברה. כל לקוח אשר מצטרף לשירותים מתחייב ומצהיר כי הוא מודע להוראות הסכם תנאי השימוש וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו טענה או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

מלבד תנאי השימוש המפורטים בהסכם זה, במסגרת קבלת השירותים מקבל על עצמו הלקוח את התנאים הספציפיים המפורטים בחבילת השירות אותה בחר הלקוח. תנאים אלה כוללים את בנוסף את תקופת חתימת החוזה, והסכום הספציפי עבור חבילת האחסון וגיבוי המערכת וכן שירותי האינטרנט הנוספים שיוצעו מעת לעת.

שימוש לרעה

החברה מציעה מגוון שירותי אחסון וגיבוי ללקוחותינו. בהתאמה לכך, להחברה אחריות חלקית בנוגע לשימושים בשרת, ואספקת השירות הללו.

הלקוח מצהיר כי השירותים אותם יקבל מהחברה ישמשו אותו אך ורק למטרות חוקיות. כל ניסיון של הלקוח לבצע שימוש לרעה בשירותים, במערכת ו/או באמצעותם הינו אסור בהחלט. הלקוח מסכים כי בכל מקרה של ניסיון לשימוש לרעה או בשימוש לרעה בזכויות כלשהן הניתנות ללקוח בעת הפעלת חשבונו בהחברה, תיבדק על ידי החברה ועלולה לגרור השעיית החשבון במלואו או בחלקו או סגירתו לצמיתות ללא כל התראה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. מבלי לגרוע מהאמור, כל ניסיון לפגוע בפעולה של השרת, בשרת עצמו או באתרים הנוספים המתארחים על השרת אסורים בהחלט. היה ובוצע שימוש אסור על ידי לקוח, החברה שומרת על הזכות להשעות או לבטל את הגישה של הלקוח באופן חלקי או מלא לכל שירותי החברה , לפי שיקול הדעת של החברה.

הלקוח מצהיר כי ימנע מפרסום במערכת תכנים לא חוקיים, תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ו/או מוציאי לשון הרע; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהן אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא. החברה תהיה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים אחד או יותר מהתנאים האמורים ו/או עלולים לפגוע במערכת ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

הלקוח אינו רשאי לנצל את משאבי הזיכרון של שרת ואת ה- CPU שלו באופן שעלול לגרום נזק כלשהו לשרת.

מקבל השירות אינו רשאי לכתוב קבצים עוינים לדיסק המקומי כמו קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), תכנות הידועות כ'סוס-טרויאני', 'תולעים' , 'ואנדלים' , יישומים מזיקים ותוכנות מעקב שונות.

כל ניסיון להשתמש בחשבון לקוח או בשרת ללא החברה או הבעלים יגרור צעדים תקיפים מצד החברה כנגד הלקוח. ניסיונות אלה כוללים – הונאות אינטרנט על סוגיהן , גנבת סיסמאות , סריקה אחר פרצות אבטחה, וכל הפעולות האסורות לביצוע. השעיית או ביטול חשבון, ותביעה פלילית או אזרחית יינקטו בהתאם למידת הצורך ולחומרה בכלל מקרה של שימוש לא מורשה בחשבון לקוח או בשרת על ידי לקוח של החברה. בכל מקרה בו השימוש בוצע, גם אם החשבון או השרת המותקף אינם שייכים להחברה באופן ישיר, וגם אם לא.

תכנים נוספים שאסורים לשימוש על פי הסכם תנאי השימוש של החברה:

כל תוכן המנוגד לתנאי השימוש המקובלים ברשת האינטרנט , אשר עלול לגרום נזק או פגיעה רוחנית וממשית בכל אחד ממשתמשי הרשת.
כל תוכן הנוגע לקטינים שנעשה שלא כדין ולא בהסכמת אפוטרופוס חוקי.
פרסום או שימוש לא חוקי ובלא תשלום בסיסמאות , שמות משתמשים, תכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, או אחד מכלל שירותי האינטרנט המצריכים הרשמה בתשלום.
כל פגיעה בפרטיותו של אדם או מעשה המהווה לשון הרע על אדם כלשהו, בכלל ופרט כל תוכן מעליב, גזעני, מכפיש , מאיים או עוין הפוגע לפחות מאחד מאנשי הציבור.
כל תוכן אשר נאסר לפרסום.
כל תוכן ו/או מעשה העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

תעבורת נתונים

החברה מקצה ללקוחותיה המאחסנים את אתריהם או מערכותיהם על שרתיה תעבורת נתונים בהתאם לפירוט החבילות השונות המפורסם באתר החברה. תעבורת הנתונים מוגבלת ומתייחסת לסוגי קבצים סטנדרטים ומסמכי רשת סטנדרטיים.

הלקוח לא מורשה לבצע שימוש בתכנות, תעבורת נתונים, הודעות דואר או כל שימוש במשאבי השרת אשר מנצלות שטח אחסון רב יותר מכפי שהוסכם ומוגדר בחבילת השירות שהלקוח בחר. בכל מקרה של חריגה במשאבי שטח האחסון יחוייב הלקוח בעלות נוספת על פי מחירון החברה הקיים.

היה והלקוח מעוניין בהתקנת יישומים, הרחבת תעבורת נתונים או ביצוע פעולות נוספות שאינן חלק מחבילת השירות אותה רכש והסכים עליה בכתב ההזמנה, מתחייב בזאת הלקוח לשלם על ביצוע הפעולות הללו, את העלויות הנוספות על פי תנאי החברה. כתנאי מוקדם להתקנת היישומים, ביצוע שדרוגים או ביצוע הפעולות כאמור.

כל לקוח של החברה זכאי לרוחב פס תעבורה בהתאמה לחבילת השירות שהוסכם ושולם עליה בכתב ההזמנה. כל לקוח שיעבור את הגבול יחויב על ידי החברה ובהתאם למופיע בסעיף זה. מחיר רוחב פס נוסף לחודש -10 ש"ח לכל 1GB נוספים.

דוא"ל ומשלוח הודעות פרסומיות

החברה מספרת שירותי תיבות דואר אלקטרוני ללקוחותיה בשרתי החברה, ובהתאמה גם שירותי סינון דואר אלקטרוני שמגיע לתיבות הדואר של הלקוחות המאחסנים אתרים בשרתי החברה. הלקוח מצהיר ומתחייב כי ידוע לו ומאשר כי הודעת דואר אלקטרוני שנשלו לתיבת הדואר של האתר עשויות לעתים להיות מסווגת כהודעה פוגענית או המהווה דואר זבל ולפיכך עשויה שלא להגיע לתיבתו. לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בעניין זה.

הלקוח מודע לכך ששליחת הודעות דוא"ל פירסומיות או הודעות דוא"ל כלשהן בכמות מסחרית, באמצעות שרתי החברה ללקוחות החברה או לנמענים אחרים, או שימוש בכתובות אימייל המצויות תחת שרתי החברה, אסורה בהחלט.

שימוש בכתובת דוא"ל לאמצעים שעשויים להוות מטרד לצד ג' יהווה הפרה בוטה של תנאי השימוש ועשוי לגרור סגירת החשבון לצמיתות ובאופן מיידי, בכפוף להחלטת החברה וללא הודעה מוקדמת, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקנית להחברה על פי הדין. משלוח רשימות תפוצה גדולות דרך שרתי החברה באמצעות תוכנה  או שורות קוד הינה אסורה.

זכויות יוצרים

הלקוח מצהיר בזאת ומאשר כי הוא הבעלים של כלל זכויות הקניין הרוחני וכלל זכויות היוצרים של התכנים בכלל ובפרט בפרסומי ותכני האתר, הדואר האלקטרוני וכי ללקוח יש את הרישיונות על פי כל חוקי הדין לשימוש, פרסום ובעלות חוקית על תכנים. כל שימוש לא חוקי בשירותי החברה אשר מהווה פגיעה בזכויות יוצרים- פטנטים, סימני מסחר, מוזיקה , סודות מסחריים , הטעיה או מצג שווא הוא על אחריות הלקוח בלבד.

תכנים בלתי חוקיים ותוכנות זדוניות

איחסון, הפצה, הסבר או קישור לאתרים המציגים תוכן לא חוקי, או שימוש כלשהו בתוכניות פריצה, תוכנות שאינן חוקיות או כל חומר אחר המזוהה עם התחזות, הסתה, כתות, תוכנות פיראטיות, תוכנות לניטרול הגנות, תוכנות לחשיפת סיסמאות וכל חומר אחר אשר מוגדר כתוכן אסור על ידי רשויות השלטון, אסור בתוקף והפעלתם על השרת תהווה הפרה בוטה של הסכם זה ותגרור סגירת חשבון הלקוח לאלתר ופנייה לערכאות משפטיות על פי שיקול דעתה של החברה.

מדיניות תשלום

חשבון לקוח ייפתח בהתאם לביצוע תשלום מראש בכל אחד מאפיקי התשלום שהוגדרו על ידי החברה. להחברה הזכות לבצע שינויים במחירים עבור כל שירותי החברה בכל עת, ושינויים אלו יכנסו לתוקף בתום 7 ימים ממועד פרסומם באתר.

תשלום מתבצע מדי חודש או שנה, בהתאמה למועד פתיחת החשבון, ויחודש בהתאם לחבילה אותה הזמין הלקוח.

במקרה ולא שולם תשלום במועדו על ידי הלקוח, החברה זכאית להשעות באופן מיידי את השירותים אותם היא מספקת ללקוח, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל. אין בהפסקת השירות כדי לגרוע מכל זכות תרופה או סעד המוקנים להחברה על פי הוראות הסכם זה או על פי כל דין.

מבלי לפגוע בזכויות החברה על-פי הסעיפים השונים בהסכם זה, או לפי הוראות כל דין, כל תשלום שלא שולם במועדו יישא הפרשי הצמדה מלאים לצרכן בתוספת ריבית בשיעור שנתי של פריים+4% החישוב יבוצע מהתאריך בו הלקוח היה אמור לשלם עבור השרות ועד למועד סכום התשלום המלא בפועל.

הלקוח מחוייב לביצוע תשלום שוטף ומלא בכל התקופה בה חשבונו פעיל מיום פתיחת החשבון. כל שינוי בפרטי כרטיס אשראי, חייבים להיות מדווחים מיידית להחברה על מנת להמשיך ולקבל שירותים באופן שוטף וללא הפסקות שירות.

על הלקוח להיות בעל כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הבאות: ישראכרט, ויזה , מאסטרקרד, לאומי כארד, אמריקן אקספרס.

הלקוח מתיר בזאת להחברה לבצע חיוב בכרטיס האשראי שבבעלותו בתמורה לרכישת או חידוש השירותים שהחברה מספקת וכן לשיפוי החברה בגין כל ההוצאות והתשלומים שייגרמו בגין מעשי או מחדלי הלקוח כמפורט בתנאי השימוש הללו.

אפשרויות התשלום אותם מקבלת החברה הן: תשלום חודשי באמצעות כרטיס אשראי, מזומן, הפקדה או העברה בנקאית מראש או תשלום באמצעות המחאה בנקאית.

היה ולקוח החליט לבטל את ההסכם לקבלת שירותי האחסון או האינטרנט , וביצע את התהליך באופן תקין, יקבל הלקוח החזר על שארית תקופת האחסון. את ההחזר יקבל אך ורק בכפולות של חודשים מלאים ולא על חלקי חודשים.

החברה מקבלת תשלומים ותתאים את עצמה לצורכי הלקוח בנושא זה.

ניתן לפרוע את התשלום באמצעות העברה בנקאית לחשבון החברה. לביצוע פעולה זאת, על הלקוח לפנות להחברה ולמסור לה את טפסי ההתחייבות המתאימים שישלחו ללקוח , כאשר הם חתומים , ולבצע את ההעברה הבנקאית בהתאם.

חשבוניות מס יישלחו ללקוחות באמצעות דואר ישראל בהתאם לחיובים שיבוצעו, מספר ימים לאחר ביצוע החיוב ובהתאם לפרטי הנמען שנמסרו על ידי הלקוח.
כל המחירים הינם בשקלים חדשים כולל מע"מ כחוק, אלא אם צוין אחרת.
תשלום באמצעים אחרים כגון הפקדה/העברה בנקאית או המחאות בנקאיות, ייחשבו לתשלום בפועל, אך ורק לאחר פירעונם המלא ואישור הבנק.

החברה תפיק חשבונית מס/קבלה כנגד תשלום בפועל. שוכר השירות מסכים לקבל חשבונית באמצעות הדואר האלקטרוני –  חשבונית ממוחשבת מאושרת על ידי רשויות המס.

ביטול ההסכם

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההסכם ואת שירותיה ללקוח במידה ובוצע שימוש שנוגד את תנאי ההסכם, שמהווה הפרה של החוק, וזאת באופן מיידי.

במקרה והחברה תסגור את החשבון בשל אי קיום סעיף מסעיפי הסכם זה, הרי שלא יבוצע כל החזר כספי מלא או חלקי ללקוח והלקוח יישא בכל הוצאה מיוחדת שתיגרם להחברה כתוצאה מהפרה של מדיניות החברה.

לקוח יכול לבטל את חשבונו בכל עת, על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב בת 14 ימי עסקים. ההתחיבות הינה בהתאם לתקופת התשלום.  החזר יחסי לא יינתן, במקרה שהלקוח החליט לבטל את חבילתו בטרם הסתיימה התקופה בגינה שילם.

במהלך 14 הימים מיום ביצוע העסקה, ובהתאם לחוק הגנת הצרכן, היה והלקוח מעוניין לבטל את הזמנת השירות יכול לבטל את קבלת השירות וזאת באמצעות הגשת הודעה בכתב להחברה לפחות יום עבודה לפני מועד תחילת ההסכם.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את מתן השירות ללקוח בכל זמן, ומכל סיבה וזאת רק בהינתן התראה של 10 ימים מראש.

החברה רשאית להקפיא מתן שירותי אינטרנט או אחסון ללקוח , לתקופה שלא עולה על 72 שעות לצורך ביצוע עבודות תיקון, התאמות, שדרוג, רכישה והחלפה או סיבה אחרת הקשורה לתפעול מערכות החברה. החברה תעשה כמיטב יכולה להודיע ללקוח על מועד הקפאת השירות. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזאת כי למקבל השירות לא תהא כל טענה או תביעה מכל מן וסוג שהוא בגין הקפאת מתן השירות, כאמור בסעיף זה לעיל.

הלקוח מסכים בזאת כי החברה לא תיקח כל אחריות בגין נזקים אשר עלולים להיגרם כתוצאה מהקפאת או הפסקת שירותי האינטרנט או האחסון.

הסרת אחריות

השימוש בשירותים נעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של הלקוח. הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בנושא התאמת החברה, והשירותים אותם היא מציעה לצרכיו של הלקוח.

המשתמש בשירותי החברה מקבל על עצמו ומצהיר כי על החברה, נציגיה, וכל מי מטעמה לא חלה כל אחריות מכל סוג שהיא, על מתן שירותי האינטרנט אותם החברה  מספקת, למרות שהיא תבצע כל שביכולתה לצורך הענקת שירותים על הצד הטוב ביותר.

החברה לא תישא באחריות ולא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה במקרה בו האחסון או הגישה לאתר מרשת האינטרנט, שימוש בקבצי האתר, או בשירותים נוספים שיסופקו על ידי החברה, יופרעו או לא יינתנו כסדרם בלי הפסקות , או טעויות. כמו כן, אין החברה אחראית על גישה בלתי חוקית, תקלות, נזקים, או קלקולים באתר או בתוכנה שיגרמו מגישה לא חוקית להחברה או לאתר מספקיה. בכל מקרה של תקלה במפורטת לעיל, תעשה החברה כמיטב יכולתה לפתור במהירות את הבעיות שיתעוררו.

על החברה לא תחול כל אחריות לכל נזק שיגרם ללקוח ו/או לצד ג', ובלבד שהנזק לא נגרם כתוצאה מרשלנות רבתי של החברה.

החברה אינה מתחייבת לרציפות השירותים אותם היא מספקת או לשלמות הנתונים המאוחסנים על שרתי החברה או על שרתים הקשורים עמה. האחריות לגיבוי המידע והקבצים חלה על הלקוח באופן בלעדי. כמו כן, החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא, למחיקתם של קבצי הלקוח מכל סיבה שהיא, לגילוי כל חומר סודי או לפריצה לחשבונות לקוח הממוקמים על שרתי החברה ומערכותיה. כמו כן, על החברה לא תחול כל אחריות בגין נזקים, ישירים או עקיפים, אשר יהיו מנת חלקו של הלקוח, כתוצאה מעיכובים בשליחת מידע, ו\או אי הגעתו של מידע  ו\או הגעת מידע שלא ליעדו ו\או כשל פנימי ו\או טעויות של הלקוח.

החברה אינה אחראית על תיקון תקלות או בעיות באתר שמקורן אינה במעשי מחדל של החברה.

הלקוח מודע ומכריז כי הוא האחראי הבלעדי לדיוקם ולחוקיותם של הכלל התכנים, פרסומים, מודעות, נותני שירות אשר יפורסמו באתרים המאוחסנים בשרתי החברה.

החברה לא תישא באחריות לפצות צד ג` כל שהוא אשר יינזק, בין כתוצאה מהפרת ההסכם על ידי הלקוח ובין מכל סיבה אחרת. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף זה, ככל ותדרש לפצות החברה צד ג` כל שהוא אשר יינזק ככל ויינזק, הלקוח ישלם להחברה בתוך 7 ימים מיום דרישת החברה את הסכומים הנדרשים בהתאם לסעיף זה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום התשלום שנעשה על ידי החברה ובתוספת הסכומים ששולמו על ידי החברה בכל הנוגע לדרישת צד ג` האמורה לרבות הוצאות שכר טרחת עורך דין. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחייב את הלקוח בכל הוצאה ו/או עלות אשר נגרמה לה כתוצאה מפיצוי צד ג' כאמור.

הלקוח מתחייב בזאת לשפות את החברה ונציגיה בגין כל נזק , פגיעה, אבדן רווח, הפסד או הוצאות נוספות. השיפוי כולל שכר טרחה של עו"ד והוצאות משפטיות עקב הפרת התחייבויות מצד הלקוח בכל אחד מסעיפי ההסכם.

החברה מסירה אחריות במקרים של תקלות במערכות, קלקולים, נזקים לקווי תקשורות אצל החברה או אצל מי מספקיה. אי לכך, החברה לא מתחייבת שהגישה והשימוש בקבצי האתר או המערכת או השירותים שמסופקים על ידי החברה יתנהלו ללא תקלות או מגרעות. היה ויתרחשו שגיאות אשר יפגעו בתפקוד האתר ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה, אט דרישה. אין באמור לעיל לסתור את העבודה שהחברה תעשה ותפעל במלוא המהירות וכמיטב יכולתה לתיקון התקלות.

Mybackup עושה מאמצים להמשך רציפות סדירה של מערכותיה או של צדי ג אם זאת אינה מתחייבת לאחוזי רציפות תפקודית של השירות אותו לקוחותיה מקבלים, כמו כן לשלמות הנתונים המאוחסנים על שרתי החברה או צדי ג' או בכל קשר של אחד ממחשבי החברה הקשורים לפעילותה התקינה. הלקוח יהיה אחראי לגיבוי של הקבצים שלו תחת חשבון הגיבוי ו Mybackup  אינה אחראית בשום צורה, למחיקת או השמדת קבצי הלקוח מכל סיבה שהיא.


 ,Mybackup  תמיד תעשה הכל לשמור על הנתונים בצורה הכי בטוחה שיש אך אינה אחראית לחשיפת כל חומר סודי או לפריצה לחשבונות לקוח הממוקמים על שרתי Mybackup או מערכותיה הקשורים לצד ג',
 Mybackup לא תהיה אחראית ללקוחותיה או לצד ג' כתוצאה מכל סיבה היכולה לפגוע במיישרין או בעקיפין בלקוח או בלקוחותיו בכל צורה.

סף האחריות של Mybackup  יוגבל לכל היותר לעלות החודשית של השרות הניתן בלבד  ולא מעבר לכך.

שונות

כל מחלוקת בין החברה ללקוח תתברר בבתי-המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו בלבד ולכל בית משפט אחר לא תהא סמכות לדון במחלוקות כאמור.

החברה תהיה זכאית להמחות את כל זכויותיה וחובותיה על-פי הסכם זה לצד ג', והודעה על כך תינתן ללקוח.

אי קיום של סעיף מסעיפי מסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית ואף לצמיתות של חשבון הלקוח וללא כל התראה מוקדמת.

החברה רשאית להוסיף ולשנות את הוראות הסכם זה מעת לעת, והן יחולו על הלקוח בתוקף מיידי.